Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 120)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6First ォ Back · Next » Last
 
Romeo and Juliet
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Bantam
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: N(523)
Mô Tả Vật Lý: 289  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Robinson crusoe
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Sterling
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: N(523)8
Mô Tả Vật Lý: 150  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
The wind in the willows
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Sterling
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: N(523)
Mô Tả Vật Lý: 151  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Gulliver's travels
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Sunrise
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: N(523)
Mô Tả Vật Lý: 151  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
The adventures of robin hood
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Sunrise
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: N(523)
Mô Tả Vật Lý: 150  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Little stories : to push you forward
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: N(523)
Mô Tả Vật Lý: 192  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Little stories: to help you relax
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: N(523)
Mô Tả Vật Lý: 189  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Peter Pan
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Puffin Chalk
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: N(523)
Mô Tả Vật Lý: 206  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
The Jungle book
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Vintage
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: N(523)
Mô Tả Vật Lý: 227  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Treasure Island
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Brown
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: N(523)8
Mô Tả Vật Lý: 68  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Frankenstein
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Penguin
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: N(523)
Mô Tả Vật Lý: 273  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Nói tiếng Anh thành thạo qua các cụm từ hiện đại = Speak fluent English in modern phrases: Q 2
Số tập:
Tác giả: Hoàng Thanh
Nhà Xuất Bản: Thanh Niên
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 4(N523)
Mô Tả Vật Lý: 375  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Oliver Twist
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Macaw
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: N(523)8
Mô Tả Vật Lý: 48  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Around the world in Eighty days
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Macaw
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: N(523)8
Mô Tả Vật Lý: 152  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Improve your grammar
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Little
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 4(N523)
Mô Tả Vật Lý: 32  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
The shooting star
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Little
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: N(523)8
Mô Tả Vật Lý: 62  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Graded grammar exercises 4
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 4(N523)
Mô Tả Vật Lý: 138  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Explorers on the moon
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Little
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: N(523)8
Mô Tả Vật Lý: 62  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Comprehension orale : niveau 2: B1
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: CLE
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 4(N522)
Mô Tả Vật Lý: 127  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Communiquer à L'ecrit: B2-C1
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: CLE
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 4(N522)
Mô Tả Vật Lý: 127  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: