Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Ứng xử sư phạm: Một số sự kiện thường gặp ở trường học
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN VĂN LÊ
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 37
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chuyên đề tâm lí học tập 1
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN VĂN LÊ
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại: 151
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Nhập môn xã hội học- Đề cương bài giảng
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN VĂN LÊ
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại: 301
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Qui tắc giao tiếp xã hội ……. Bằng ngôn ngữ
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN VĂN LÊ
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại: 371
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sống đẹp trong các quan hệ xã hội
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN VĂN LÊ
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 1995
Số phân loại: 371
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giao tiếp nhân sự, giao tiếp phi ngôn ngữ
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN VĂN LÊ
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 1996
Số phân loại: 371
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Ecgononic khoa học về yếu tố con người trong lao động: Tập 2
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN VĂN LÊ
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 0
Số phân loại: 371
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Ecgononic khoa học về yếu tố con người trong lao động: Tập 3
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN VĂN LÊ
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 0
Số phân loại: 371
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giao tiếp sư phạm
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN VĂN LÊ
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 0
Số phân loại: 371
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Nhập môn Khoa học giao tiếp
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN VĂN LÊ
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 0
Số phân loại: 371
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Văn hóa ứng xử trong giáo dục gia đình
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN VĂN LÊ
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 0
Số phân loại: 371
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN VĂN LÊ
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 0
Số phân loại: 371
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chuyên đề Quản lí trướng học: Tập 1
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN VĂN LÊ
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 0
Số phân loại: 371
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Xây dựng kế hoạch năm học công tác kiểm tra của Hiệu trưởng
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN VĂN LÊ
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 0
Số phân loại: 371
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chuyên đề quản lí trường học, người hiệu trưởng THCS
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN VĂN LÊ
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại: 373
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN VĂN LÊ
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 0
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giao tiếp sư phạm
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN VĂN LÊ, TẠ VĂN DOANH
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 0
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chuyên đề quản lý trường học-T1
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN VĂN LÊ, ĐỖ HỮU TÀI
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 0
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chuyên đề quản lý trường học-Nghề thầy giáo-T4
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN VĂN LÊ
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 0
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Ecgononic khoa học về yếu tố con người trong lao động: Tập 1
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN VĂN LÊ
Nhà Xuất Bản:
Năm xuất bản: 0
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: