Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Murderous maths: Easy questions evil answers
Số tập:
Tác giả: Kjartan Poskitt
Nhà Xuất Bản: Scholastic
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: N(523)8
Mô Tả Vật Lý: 159  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Murderous maths: Savage shapes
Số tập:
Tác giả: Kjartan Poskitt
Nhà Xuất Bản: Scholastic
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: N(523)8
Mô Tả Vật Lý: 160  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Murderous maths: Guaranteed to bend your brain
Số tập:
Tác giả: Kjartan Poskitt
Nhà Xuất Bản: Scholastic
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: N(523)8
Mô Tả Vật Lý: 144  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Murderous maths: Do you feel lucky ?
Số tập:
Tác giả: Kjartan Poskitt
Nhà Xuất Bản: Scholastic
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: N(523)8
Mô Tả Vật Lý: 175  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Murderous maths: The phantom X
Số tập:
Tác giả: Kjartan Poskitt
Nhà Xuất Bản: Scholastic
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: N(523)8
Mô Tả Vật Lý: 160  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Murderous maths: Guaranteed to bend your mind
Số tập:
Tác giả: Kjartan Poskitt
Nhà Xuất Bản: Scholastic
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: N(523)8
Mô Tả Vật Lý: 159  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Murderous maths: Desperate measures
Số tập:
Tác giả: Kjartan Poskitt
Nhà Xuất Bản: Scholastic
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: N(523)8
Mô Tả Vật Lý: 176  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Murderous maths: The key to the universe
Số tập:
Tác giả: Kjartan Poskitt
Nhà Xuất Bản: Scholastic
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: N(523)8
Mô Tả Vật Lý: 192  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Murderous maths: De perfect sausage
Số tập:
Tác giả: Kjartan Poskitt
Nhà Xuất Bản: Scholastic
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: N(523)8
Mô Tả Vật Lý: 208  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: