Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Di truyền chọn giống thực vật
Số tập:
Tác giả: ĐẶNG VĂN VIỆN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1979
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Di truyền chọn giống thực vật
Số tập:
Tác giả: ĐẶNG VĂN VIỆN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1979
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Trao đổi chất và năng suất ở động vật
Số tập:
Tác giả: ĐẶNG VĂN VIỆN
Nhà Xuất Bản: Nông nghiệp
Năm xuất bản: 1971
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: