Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 56)
Page:1 - 2 - 3First ォ Back · Next » Last
 
Huấn luyện quân sự phổ thông T1
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: QĐND
Năm xuất bản: 1982
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Năng lượng mặt trời
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1982
Số phân loại: 5
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phương pháp vật lý và lý sinh
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Khoa học kỹ thuật
Năm xuất bản: 1982
Số phân loại: 6
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Các phản ví dụ trong giải tích
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1982
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điện động lực học: Tập 1
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN VĂN THỎA
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1982
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điện động lực học: Tập 2
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1982
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Vật lí đại cương: Tập 1
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1982
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Các hạt lượng tử, sóng
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1982
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cơ kỹ thuật
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Văn Nhậm
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1982
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cơ sở thủy địa cơ học
Số tập:
Tác giả: MIRONENKO
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1982
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo trình hóa lí T1
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH HUỀ
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 1982
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Gíao trình hóa lí T2
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH HUỀ
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 1982
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hóa học trong công nghiệp
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN QUỐC TÍN
Nhà Xuất Bản: KH-KT
Năm xuất bản: 1982
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phòng chống nhiễm độc trong công nghiệp…
Số tập:
Tác giả: BÙI HỮU CƯỜNG
Nhà Xuất Bản: CNKT
Năm xuất bản: 1982
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lý thuyết hóa đại cương T.1
Số tập:
Tác giả: BÙI HỮU CƯỜNG
Nhà Xuất Bản: KNXD
Năm xuất bản: 1982
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lý thuyết hóa đại cương T.2
Số tập:
Tác giả: BÙI HỮU CƯỜNG
Nhà Xuất Bản: KNXD
Năm xuất bản: 1982
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập hóa đại cương
Số tập:
Tác giả: BÙI HỮU CƯỜNG
Nhà Xuất Bản: KNXD
Năm xuất bản: 1982
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cơ sở lý thuyết hóa học hữu cơ T.1
Số tập:
Tác giả: TRẦN QUỐC SƠN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1982
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Những ứng dụng của di truyền học
Số tập:
Tác giả: MISENGU(G.)
Nhà Xuất Bản: KH-KT
Năm xuất bản: 1982
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tiến hóa hình thái côn trùng
Số tập:
Tác giả: BEKKER(E.G.)
Nhà Xuất Bản: KH-KT
Năm xuất bản: 1982
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: