Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 46)
Page:1 - 2 - 3First ォ Back · Next » Last
 
Hình học cao cấp
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1979
Số phân loại: 51
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cơ học
Số tập:
Tác giả: HOÀNG QUÝ
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1979
Số phân loại: 53
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ: Tập 1
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1979
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ: Tập 2
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1979
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Những vấn đề triết học của Hóa học
Số tập:
Tác giả: BUDRÂYKÔ (N.A.)
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 1979
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Các phương pháp toán học trong Hóa học : Tập 1
Số tập:
Tác giả: ALEXIT (G.)
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 1979
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hóa sinh học
Số tập:
Tác giả: TRẦN ÍCH
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1979
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sợi hóa học và đời sống
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN QUỐC TÍN
Nhà Xuất Bản: KH-KT
Năm xuất bản: 1979
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cơ sở lý thuyết hóa học hữu cơ T.2
Số tập:
Tác giả: TRẦN QUỐC SƠN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1979
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Nước và công nghiệp hóa học
Số tập:
Tác giả: DƯƠNG VĂN ĐẢM
Nhà Xuất Bản: KH-XH
Năm xuất bản: 1979
Số phân loại: 54
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sinh vật học T1
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN LÂN DŨNG
Nhà Xuất Bản: Đh-THCN
Năm xuất bản: 1979
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thực hành động vật có xương sống
Số tập:
Tác giả: TRẦN KIÊN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1979
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Động vật có xương sống T1
Số tập:
Tác giả: TRẦN GIA HUẤN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1979
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Động vật có xương sống T2
Số tập:
Tác giả: TRẦN GIA HUẤN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1979
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Di truyền chọn giống thực vật
Số tập:
Tác giả: ĐẶNG VĂN VIỆN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1979
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Di truyền chọn giống thực vật
Số tập:
Tác giả: ĐẶNG VĂN VIỆN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1979
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Các nguyên lí và quá trình sinh học T1
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: KH-KT
Năm xuất bản: 1979
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sinh học hiện đại và thực tiễn sản xuất
Số tập:
Tác giả: NGUYỄN NHƯ HiỀN
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1979
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Nguồn lợi sinh học Biển Đông
Số tập:
Tác giả: VŨ TRUNG TẠNG
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1979
Số phân loại: 57
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Đại số sơ cấp Tập 2
Số tập:
Tác giả: Hoàng Kỳ
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1979
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: