Các phần mềm và giải pháp liên tục được cập nhật và phát triển.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ NGƯỜI CÓ CÔNG

PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ NGƯỜI CÓ CÔNG

Chi tiết

Phần mềm thư viện số Hilib

Giới thiệu phần mềm quản lý thư viện số Hilib 6.5

Chi tiết

Hệ thống hành chính công

Chi tiết

Hệ thống lưu trữ

Hệ thống lưu trữ

Chi tiết

Hệ thống quản lý lý lịch nhân sự

Hệ thống quản lý lý lịch nhân sự

Chi tiết